หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
เร่งรัดดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมจับคู่ศาสนสถานในพื้นที่ แห่งที่ 2 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
ประชาสัมพันธ์ จัดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค”ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
***ด่วนที่สุด***ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2562  [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
 
นําส่งข้อมูลนักเรียนในระบบการทดสอบ O-NET (www.niets.or.th) ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
***ด่วนที่สุด***การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 144 
 
ขอสำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปีงบประมาณ 2563 [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร \"เจาะลึกภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเพื่อตั้งรับปีงบประมาณ 2563 และแนวทางการจัดเก็บภาษี\" [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่ิอจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงสองปีแรกข องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
 
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เจาะลึกภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างฯ [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 89 
 
ประกาศงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ หรืองานประเพณีของท้องถิ่น [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 100 
 
เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 89 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (ภาษีมูลค่่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
 
**ด่วนที่สุด**มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 “กองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม”ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง [ 5 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
 
ด่วยที่สุด เรื่องการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี 2562 กรมส่งเสริมฯ แจ้งขอแก้ไขเกณฑ์การประเมินการประกวด  [ 5 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 60 
 
**ด่วนที่สุด**โครงการจัดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 235
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player