หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย  
คำสั่่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทุ
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย เรื่องแนวทางการช่วยเหลื
โครงสร้างศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/6768 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  ตั้งอยู่ที่ “อาคารศูนย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย” สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และจัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่หลากหลาย ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-056034-35 FACEBOOK เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย , WEBSITE เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย  (www.thungluilai.go.th)  

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 10.11 น. โดย งานบริหารงานทั่วไป

ผู้เข้าชม 127 ท่าน

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player