หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวศรีอมร เนื่องพนอม
ปลัดเทศบาล
โทร : 0850055186
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวจตุรภัทร จันหา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสมนึก ฟักอุดม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายฤทธิรณ ชาติทหาร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายไชยา ชำนาญมนต์
นายช่างโยธา รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา