หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวศรีอมร เนื่องพนอม
ปลัดเทศบาล
โทร : 085-005-5186
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสมนึก ฟักอุดม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-265-6898


นายฤทธิรณ ชาติทหาร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 081-264-3911


นายไชยา ชำนาญมนต์
นายช่างโยธา รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-867-9555


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา