หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร ทต.ทุ่งลุยลาย
วัดทุ่งลุยลาย
ศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งลุยลาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
นายสุขสันต์ ชาติทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลุยลาย
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
www.thungluilai.go.th
1
2
3
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนารายได้ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ
 
 
 
 

พัฒนาทางสังคม การเมือง และการปกครองของชุมชน

พัฒนาสวัสดิการ คุณภาพชีวิต และการ สาธารณสุข

คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 

พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย

ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 

พัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษ

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-944-4983
 
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10